هفت عادت مردمان موثر...شهابی

عادت 1  :

عامل بودن اساسی ترین عادت است .یعنی مسئولیت خود را بر عهده گرفتن و ملامت نکردن دیگران به این بهانه که رفتار شنا حاصل شرطی شدن شماست.

مسئولیت یعنی شما توانایی آنرا دارید که واکنش خودرا انتخاب کنید.

افراد موثر عاملند یعنی مسئولند و این یعنی رفتارشان حاصل انتخاب آگاهانه خودشان و مبتنی بر ارزش ها است و نه ثمره ی اوضاع و شرایط (احساس) آنها.

پاولوف با نظریه محرک واکنش نشان دادکه اگر هر بار که به سگی خوراکی میدهند زنگی را بصدا آورند مدتی نمی گذرد که سگ شرزی شده و با بصدا در آمدن زنگ بزاق دهانش ترشح میشود.

افراد واکنشی نیز بهمبن صورت اند یعنی در برابر محرکی واکنش  ویژه ای انحام می دهند. بالعکس افراد عانل که پاسخ خودرا انتخاب می کنند.

سه نظریه جبر گرایی که درواقع همان محرک/واکنش است وجود دارد :

1.       جبرگرایی ژنتیک : آنچه هستید حاصل پدر و مادر شماست. (ارث)

2.       جبرگرایی روانی : آنچه هستید حاصل نوع تربیت شماست. که مانند 1 عوامل بیرونی واکنش شما را تعیین میکنند.

3.       آنچه هستید حاصل پدر و مادر شماست. محیطی : آنچه هستید حاصل رفتار اطرافیان شما ، شرایط محیط ، وضعیت اقتصادی ، جامعه و .. است.که باز هم انسان قدرت انتخاب درست ندارد.

انسان های هر سه دسته انسان هایی واکنشی هستند.

افراد واکنشی از زیر مسئولیت شانه خالی می کنند. آنها شرایطی را بوحود می آورند که از باور آمها حمایت کند و خودرا به اثبات برسانند. این افراد همواره در حال ملامت کسی یا چیزی هستند و بشیوه ایرفتار میکنند تا باورهای خودرا به اثبات برسانند.

اصطلاح عامل بودن که امروزه بسیار رایج است باین معنی است که رفتار ما کنش تصکیک های ماست نه زاینده ی اوضاع و شرایط ما. و ما این قدرت را داریم که بگذاریم احساس ها تابع ارزش ها باشند.

 

حلقه نگرانی/ حلقه نفوذ

یکی از بهترین راه ها برای تشخیص میزلن عامل بودن خود این است که ببینیم وقت و انرژی خودرا صرف چه چیزهایی می کنیم؟ با دقت به حلقه نگرانی خود می توانیم ببینیم چه چیزهایی از اختسار ما بیرون هستند و در مورد کدام چیزها می توانیم کاری بکنیم؟

/ 0 نظر / 53 بازدید