خلاصه کتاب "چه کسی می گوید فیل ها نمی توانند برقصند"

شرکتهایبسیاریبودهاندکهدرطولتاریختامرحلهسقوطوفروپاشیپیشرفته اند. برخیازآنهاباکوششتیمهایمدیریتینوینبهطرزمعجزهآساییازنابودینجاتیافته اند .   IBM یکیازهمینشرکت هاست.

/ 0 نظر / 7 بازدید