7 عادت مردمان موثر

Seven Habits of Highly Effectie People

ـ تعریف عادت

ـ پیوستار بلوغ

 

عادت های مؤثر:اصول و الگوهای درونی شده رفتار

مثال: برقراری ارتباط مؤثر با دیگران (همکاران، همسر، فرزندان)؟!

 

در پیوستاربلوغ 3 جزء داریم

-اتکای متقابل (نگرش و برداشت: ما)

-استقلال (نگرش و برداشت: من)

-اتّکا (نگرش و برداشت: تو)

 

پیروزی های شخصی    

 

v     ـ عادت 1: عامل بودن

v     ـ عادت 2: ذهناً از پایان آغاز کنید

v     ـ عادت 3: نخست، امورنخست را قرار دهید.

 

v   عادت 1: عامل بودن (اصول نگرش شخصی)

 

آنچه امروز هستید، به دلیل انتخاب های دیروز

شما بوده است...

پس می توانید امروز دیگرگونه انتخاب کنید

شما، آفریننده و مسؤل اعمال خویش هستید

 

به زبان خودگوش فرادادن: 

 

زبان واکنشی                                                    زبان عامل                                                                                                                 

v   من اینطوری هستم .                 می توانم نگرش متفاوتی را اتخاذ کنم.

 

v     او خیلی غمگینم میکند.               بر احساسهایم مسلط هستم.

 

v     مجبورم این کار را بکنم.                انتخاب می کنم.

 

v     نمی توانم ! ! !                             من ترجیح میدهم.

 

v     من باید . . .

 

v     اگر میشد . . .

 

چگونه انسانی عامل باشم . . .؟؟؟

 

هرگاه می اندیشید که:

مشکل ”بیرون از خودتان“ است،

 مکث کنید.زیرا :

خود آن اندیشه،  مشکل شماست . . .

 

پیشنهاد های کاربردی

 

v    یک روز کامل، به زبان خودتان و اطرافیانتان گوش بسپارید. (واکنشی، عامل)

v    تعهداتی کوچک را ایجاد و آن ها را حفظ کنید. (آزمونی 30 روزه)

v    بخشی از راه حل باشید؛ نه بخشی از مشکل

 

v   عادت 2: ذهناً از پایان آغاز کنید(اصول رهبری شخصی)

 

به روشنی، مقصد خود را بشناسید . . .

 

پیشنهاد های کاربردی

 

v    ایجاد فرصت روزانه جهت نوشتن شعار رسالت شخصی خود

v    جمع آوری یادداشت ها، نقل قول ها و آرمان ها

 

v   عادت 3: نخست، امورنخست را قرار دهید. (اصول مدیریت شخصی)

 

پر اهمیت ترین کارها،هرگز نباید قربانی

کم اهمیت ترین کارها بشود.

 

پیشنهادهای کاربردی

 

v   

/ 0 نظر / 17 بازدید