خلاصه کتاب:مدیریت یک دقیقه ای

 

مردجوانپسازآشناییبارمزاولبهدیدنآقایلریرفتتااورابارمزدومآشناسازد.رمزدومکهتوسطآقایلریبهمرد جوانمعرفیشد "تمجیدیکدقیقهای " نامداشت.مدیرسازماندرشروعمسولیتیکفردیاشروعیکپروژهجدیدعلاوهبر گزارشکاریکهخودافرادسازمانازکارهیشانمیدهندبهصورتمستقیمبرکارآنهانظارتمیکندودرلحظهایکهفرد کارخودرابهدرستیانجاممیدهدبهتشویقوتمجیداومیپردازدوبهاومنتقلمیکندکهکاراوچقدربهموفقیتسازمان کمکمیکندبااوبهمهربانیبرخوردمیکندونشانمیدهدکهبااو(کارمندش)کمکمیکندکهبهنهایتاستعدادهای درونیخودبرسدوآنهاراحینعملکرددرستغافلگیرمیکند

/ 1 نظر / 109 بازدید
یه خبر خوب

اگر در تهران زندگی میکنی ، اگر نیاز به اینترنت پرسرعت و ارزان داری از این استفاده کن : فقط کافیه کانکشن بسازی و شماره تماس رو این قرار بدی : 9092303377 بدون صفر قبلش یا کد ! رمز عبور و شناسه هم نمیخواد . به همین راحتی به اینترنت وصل شو و هزینش رو هم 2 ماه بعد پرداخت کن. فقط کافیه یه بار امتحان کنی. به دوستات هم معرفی کن. بهترین اینترنت برای دانلود