خلاصة کتاب مدیریت بر خود نوشته هیرم اسمیت

همة مدیران با مفاهیم مدیریت و چگونگی کاربرد و نحوة استفاده از آن آشنایی دارند دربارةتعریف مدیریت نظریات متفاوتی وجود د ارد.  و شاید بتوان گفت که آهنگ پیشرفت تکنیک های مدیریت نسبت به سایر علوم سریع تر بوده است. ولی آنچه که در میان این عوامل به عنوان حلقة مفقوده قلمداد می گردد، مدیریت برخود یا خود ماست که غالباً به فراموشی سپرده می شود. در این مقاله سعی شده اهمیت مدیریت بر خود بیان و اصول و روش های اعمال و اجرای آنکه از شناخت خود، مدیریت بر خود و تحقق آرمان ها تشکیل گردیده است، توصیف گردد.

این اصول به چهار بخش عمده تقسیم و معرفی می گردد:

·         ارزش خودشناسی

·         چه چیز برای شما مهم است؟

·        انجام کارهای مهم

·        اهمیت نگاه وسیع تر

/ 0 نظر / 270 بازدید