ارزیابی عملکرد

     کارایی نظام ارزیابی عملکرد:

 

1.تحقق اهداف سازمان را تسهیل نماید.

2.انتظارات سازمان را از مدیران به طور شفاف نمایان سازد.

3.مورد پذیرش ارزیابی شوندگان باشد.

4.منصفانه باشد.

5.مبتنی بر ارزیابی عملکرد باشد.

6.تبیین کننده نقاط قوت وضعف ارزیابی شوندگان باشد.

7.مانع دخالت تمایل ارزیابی کنندگان در انجام ارزیابی باشد.

8.پیامد های ارزیابی مورد پذیرش ارزیابی شوندگان باشد.

9.ارزیابی کنندگان مورد پذیرش ارزیابی شوندگان باشد.                 

10.بهبود عملکرد را به دنبال داشته باشد.   

11. تعیین کننده نیازهای آموزشی باشد.

12.   شکل دهنده الگوهای رفتاری باشد.

13.  مبنایی برای تعیین اعتبار روشهای جذب و انتخاب باشد.

14.  موجب ایجاد انگیزه در ارزیابی شوندگان شود.

15.  مبنایی برای تعیین حقوق و دستمزد وپاداش عادلانه باشد.

16 .  برنامه ریزی نیروی انسانی را تسهیل کند.

ویژگیهای نظام ارزیابی عملکرد اثربخش:

 

بر اساس تحقیقاتی که انجام شده است ، وجود خصوصیات پنجگانه زیر در ارزیابی عملکرد باعث موفقیت و اثر بخشی آن می گردد. که عبارتند از:

1.روشن و مشخص بودن معیارها ، بدین معنی که نه تنها معیارها به صورت مبهم و کلیات بیان نشود بلکه با زبان دقیق،روشن و به دور از هر گونه ابهام و به صورت قابل درک بیان گردد.

2.قابل اندازه گیری،منظور وجود شاخصهایی در ارزیابی است که به صورت کمی قابلیت اندازه گیری داشته باشند.

3.قابل حصول بودن :انتظارات صعب الوصول یا سهل الوصول نباشد. بلکه از نظر ایجاد انگیزش نسبتا قابل حصول باشد که در این صورت یشترین میزان انگیزش را برای شغل به همراه خواهد داشت.

4.معطوف به نتیجه بودن،یعنی نظام ارزیابی عملکرد به گونه ای باشد که نتایج مورد قضاوت وارزیابی قرار گیرد.

5.معطوف به زمان بودن،بدین معنی که انجام ارزیابی در ظرف زمان معنی پیدا می کند و لازمست زمان یا دوره عملکرد در ارزیابی مد نظر قرار گیرد تا قضاوت، سنجش و اندازه گیری عملکرد موثر انجام پذیرد.


/ 0 نظر / 61 بازدید