چکیده ای از کتاب ۷ عادت مردمان موءثر

<!-- @page { size: 8.5in 11in; margin: 0.79in } P { margin-bottom: 0.08in } -->

عادت 1: عامل باشید

عامل بودن به این معنی است که مسئولیت تمام اموری که به آن برمی خورید را بر عهده بگیرید و در تمام شرایط با استفاده از چهار عنصر انسانیت که خودآگاهی، تخیل، شعور و اراده ی آزاد می باشد، اوضاع را کنترل کنید.

انسانهای غیر عامل همیشه شرایط را مقصر بوجود آمدن اوضاع نابسامان زندگی خود می دانند و همیشه در حال نکوهش آسمان و زمین و زمانه به سر می برند. این اوضاع زندگی است که آنها را اداره می کند.

انسان عامل «هوای درون» خود را به هر کجا که بخواهد می برد و منتظر آب و هوای خوب نمی ماند. انسان عامل بر این عقیده است که هر شرایطی که در زمان حاضر در آن بسر می برد، حاصل تمام تصمیمات و اعمالی است که تا به امروز آنها را اخذ کرده و انجام داده است.

نظریه ی «محرک- واکنش» بر این اساس استوار است که موجودات در شرایط مختلف شرطی می شوند و بر اساس آن واکنش نشان می دهند. انسانهای غیر عامل نیز در برابر شرایط مختلف شرطی شده اند و واکنش نشان می دهند؛ ولی انسانهای عامل در در برابر هر محرکی از خلاقیت و آگاهی خود استفاده می کنند و اوضاع را به دست می گیرند.

سه نوع نظریه ی جبرگرایی وجود دارد:

  1. جبرگرایی ژنتیکی: به این معنی که هر آنچه که هستیم، نتیجه ی ارث بردن از اجدادمان است.

  2. جبرگرایی روانی: به این معنی که هر آنچه که هستیم نتیجه ی تربیت و شرایط ما در کودکی می باشد.

  3. جبر گرایی محیطی: به این معنی که محیط است که تعیین می کند که خلق و خو و وضعیت جسمانی ما چگونه باشد.

معتقدین به این نوع جبرگرایی ها انسانهای غیر عامل می باشند. فرد غیر عامل شرایط را برای حمایت از نظر خود حفظ می کند و کمتر خواهان تغییر در اوضاع می باشد.

هر گاه این توانایی را در خود ببینیم که بتوانیم در هر شرایطی با استفاده از آگاهی خود تصمیم بگیریم، حس عمیق آزادی در ما پیدا خواهد شد، اما لازمه ی آن پذیرفتن مسئولیت تمام اموری است که برای ما پیش می آید.

یکی از راهها برای اینکه بدانیم چقدر عامل هستیم، تعیین حلقه ی نگرانی است. بدین صورت که اموری را که برای آنها وقت و انرژی صرف می کنیم را در این حلقه قرار دهیم. سپس به تعیین اموری که می توانیم آنها را در دست بگیریم و مسئولیت آنها را بر عهده بگیریم، بپردازیم.امور ذکر شده را داخل حلقه ی نفوذ قرار دهید. حلقه ی نفوذ برای افراد عامل حداقل به اندازه ی حلقه ی نگرانی آنهاست و آنها هر روز با پرداختن به حلقه ی نفوذ خود، آن را گسترده تر می کنند.

امّا برای افراد غیر عامل شرایط متفاوت است. این حلقه ی نگرانی آنهاست که آنها را کنترل می کند. چون آنها تمام هم و غم خود را به پای حلقه ی نگرانی خود میگذارند.

 

عادت 2: ذهناً از پایان آغاز کنید

مفهوم عادت 2 این است که با استفاده از تخیل خود طرح و نقشه ی خود را طراحی کنیم سپس دست به پیاده سازی آن بزنیم.

آفرینش هر کاری در 2 مرحله شکل میگیرد: یکی در مرحله ی تجسم و دیگری در مرحله ی مدیریت و پیاده سازی.

بهاینعادت،عادترهبرینیزمیگویند. رهبریاصولاًبامدیریتفرقبنیادیدارد. بدینصورتکهرهبریتعیینمسیرصحیحومدیریتپیمودنصحیحمسیراست. درابتدایکاربایدمسیرمشخصباشدتابتوانآنرابهصورتصحیحپیمود. پسرهبریمقدمبرمدیریتاست. اصلیتریناقدامبرایپیادهسازیرهبریتعیینشعاررسالتاست.

بانگاهکردنبهشعاررسالتبایدانرژیگرفت.پستعیینشعاررسالتکاریحساسونیازمندوقتگذاشتنبسیاراست. اینشعاربایدبراساسارزشهاواهدافبایدباشد. اجرای

/ 1 نظر / 111 بازدید
بیژن آریا

روزی صفحه سفید شناسنامه برای من هم موجب افتخار بود ولی اکنون سفیدماندن این صفحه موجب ننگ است. باید برای نجات ایران هم که شده به کسی غیر از احمدی نژاد رای دهیم. من از تمامی وبلاگ نویسان عزیز،که از وضع موجود ناراضی هستند خواستارم، تحریم انتحابات را کنار گذاشته و با حظوردر پای صندق های رای،مشت محکمی بر دهان کسانی بکوبند که میخواهند سلیقه خود را بر مردم تحمیل کنند. به امید پیروزی بر احمدی نژادیسم ها. کوچک فرزند ایران زمین بیژن آریا