23 کد موثر برای موفق شدن

23 کد موثر برای موفقیت حتمی شما در زندگی

 

   

 

1- هرگز به میزان درآمدتان خرج نکنید . مخارج کمتر شما نسبت به درآمدتان باعث ثروتمند شدن سریع شما می شود.

 

2- دستمزد دادن بهتر از دستمزد گرفتن است . حداقل مفیدتر است.

 

3- هرگز کاری را که می توانید بدهید تا دیگری برایتان انجام دهد خودتان انجام ندهید . کاری که دیگری برای شما انجام می دهد زمان و انرژی بیشتری به شما برای انجام کارهای دیگر می دهد .

 

4- هرگز کاری را که می توانی با طفره رفتن به فردا اندازی امروز انجام نده . کارهای زیادی وجود دارد که می توانی امروز انجام دهی . اصولاً بیشتر کارهایی که امروز مجبور نیستی انجام دهی کارهای مهمی نیستند .

 

5- همیشه خریدار باش نه فروشنده . اگر به اندازه کافی هوش برای پول دار شدن داشته باشی می دانی که یک ریسک بهتر از دو ریسک است .

 

6- هرگز کاری را انجام نده اگر می توانی با شخص دیگری انجام دهی . چرا با یک شخص یا اشخاص دیگر در هر شغل یا خط کاری رقابت می کنی مادامی که برای تو انحصار در زمینه های دیگر ممکن است .

 

7- اگر مقتضیات تو را مجبور کند تا شغل هایی را پیگیری کنی یا از یک سری خطوط کاری پیروی کنی که مورد تعقیب افراد دیگر است ، بهتراست که کارت را در زمینه ای که دیگران توان رقابت با تو را ندارند قرار دهی. این همیشه یک راه خوب، بهتر و بهترین راه است.

 

8- هر آنچه که تو برای یک بار انجام می دهی ، هر چند راهی که تو برای انجام کاری به عهده می گیری ، کار مشابهی را دوباره انجام نده یا کاری را در مسیر مشابه انجام نده . اگر یک راه انجام کاری را بدانی باید این را هم بدانی که مسلماً راه بهتری برای انجام آن وجود دارد .

 

9- اگر در کاری موفق شدی ، اجازه نده دیگران از موفقیت تو اطلاع یابند.

 

10- وقتی ثروتمند شدی ، چنانچه اگر نصایح مرا گوش کنی ثروتمند می شوی، اجازه نده دیگری راز موفقیت تو را بداند .

 

11- یکی از بزرگترین دارایی ها که هر فردی می تواند کسب کند شهرت برای بی قاعدگی است .

 

12- هرگز از کسی متنفر نباش .

 

13- مرد عاقل رفتارش را با دلیل تنظیم می کند نه با غریزه .

 

14- دانستن کاری که نباید انجام دهی مهمتر از دانستن کاری است که باید انجام دهی ..

 

15- آیندگان هرگز کاری را برای تو انجام نمی دهند .. بنابر این هیچگونه سرمایه گذاری برای اولادت نکن . البته وارثانت پس از ... سر املاکت نزاع می کنند.

 

16- یک مرد هر کاری را که بخواهد در جهان انجام دهد انجام می دهد .

 

17- باید پولت را ذخیره کنی.

 

18- احمق ها می گویند که پول ، پول می آورد ولی من می گویم که پول ، پول نمی آورد . فقط انسان است که پول می آورد .

 

19- دو گناه نابخشودنی در جهان اقتصاد است : یکی دادن چیزی برای هیچی و دیگری گرفتن چیزی برای هیچی .

 

20- اگر شما یکی از ورثه های پدر یا شخص دیگری هستی ، توصیه می کنم که قبول نکنی که فقط یک وارث باشی .

 

21- از کارهای کوچک نفرت نداشته باش بلکه به آن کارها احترام بگذار.

 

22- پول درآوردن آسانتر از خرج کردن آن است .

 

23- سخت ترین کار از کارهایی که انسان انجام می دهد تفکر است

/ 0 نظر / 24 بازدید