چارت سازمان دبیرستان و پیش دانشگاهی دخترانه سماء

 سیده فاطمه امینی    ،   ریحانه خواجه پیری

 •مدیر   

      •معاون انضباطی            

            •دانش آموزان                   
            •مستخدم و سرایدار     
            •دفتردار      

      •معاون پرورشی                  
            •اپراتور کارهای کامپیوتری          
            •دانش آموزان     
            •کتابدار    

    •معاون آموزشی                    
             •4 مربی راهنما و مشاور
             •دانش آموزان    
             •دبیران        
             •برنامه ریز             
             •مسئول سایت                            
             •مسئول و متصدی آزمایشگاه

    •حسابدار

/ 0 نظر / 75 بازدید