خلاصه کتاب رهبری تحول اثر جان پی کاتر... اعظم تبریزی

برایایجادتغییراتموفقیتآمیزایجادتیمیهماهنگمرکبمدیرارشد،مدیربخشهایارؤسایادارات،بهعلاوهتعدادیدیگرازافرادکهبهبهبودعملکردمتعهدهستند،ضروریاست.

ازبینعواملگوناگونکهدراغلبتغییراتموفقدیدهمیشوند،هیچیکبهاندازهچشماندازخردمندانهومعقولاهمیتندارند . چشماندازباهدایتوهمسوکردنوالهامبخشیدنبهفعالیتهایافرادنقشمهمیدربهوجودآوردنتغییراتمفیددارد.

تغییراتاساسیبدونجلبحمایتوتمایلکارکنانمعمولاًغیرممکناست . افراداگرازشرایطفعلیحتیراضینباشندنیزحاضربهفداکارینیستند،مگرآنکهمنافعیرادرآندیدهویااعتقادپیداکنندکه

/ 1 نظر / 206 بازدید
بزرگترین اجتماع دختر پسرای ایرونی

دیگه لازم نیست هر روز وقت خود را توی سایتهای مختلف صرف كنید تا كلی عكس و مطلب مورد علاقه تان را پیدا كنید ! شما فقط باید ایمیل خودتون رو هر روز چک کنید و منتظر بهترین و بروزترین و جالب ترین مطالب و عکس ها باشید ! برای کسب اطلاعات بیشتر به ادرس http://tgroup.mihanblog.com مراجعه کنید. موفق باشید.