7 عادت مردمان موثر

عادت چیست؟

عادتعبارتاستازنقطهتماسدانشومهارتواشتیاقاست.

راه حل های فوری را باور نکنید زیرا بر خلاف قوانین تبیعت است.تنها راه خرمن کردن محصول در پاییز،کاشتن بذر آن در بهار و آبیاری و پرورش و مراقبت از آن در تابستان است.

مهمترینداراییماقابلیتتولیدماست.اگرپیوستهبرایبهبودورشدقابلیتتولیدمانسرمایهگذارینکنیم،بهشدتامکاناتوانتخابهایخود  رامحدودمیکنیم.اصل"حفظقابلیتتولید"میگوید:باکارمندانخودبهشیوهایرفتارکنیدکهمیخواهیدآنهابابهترینمشتریهایتانرفتارکنند.برداشتماازمشتریایناستکهاویکداوطلباست.اوداوطلبشدهتاخدمتیاکالاهایمارابخرد.

کلیدرابطهخانوادگیتان،طرزرفتارتان

/ 0 نظر / 36 بازدید