خلاصه کتاب مبانی مدیریت وسازمان نوشته دکتر رضائیان

تعریف مدیریت:                                                                                                                                    1-کار از طریق دیگران . یاد گران . 2-بکار گیری موثر و بهینه منابع جهت تحقق  اهداف سازمانی: 1-زمان 2-انرژی 3- پول/هزینه 4-تکنولوژی / خط تولید 5- منابع انسانی        

تعریف خود مدیریتی :                                                                                                                      مدیریت کارهای شخصی 1- شخصی 2- سازمانی     

تعریف سازمان:                                                                                                                                حداقل دو یا چند نفر به منظور تحقق اهداف مشترک دور هم جمع می شوند:   

1-رسمی: روابط تعریف شده است. 2- غیر رسمی: افرادی کهبا هم کار می کنند و روابطشان نشده 

تعریف وظایف مدیر :                                                                                                                             1- برنامه ریزی 2- سازماندهی :نحوه چینش منابع که داریم.  3- فرماندهی / رهبری: توانایی نفوذ در دیگران جهت تحقق اهداف سازمانی. 4- هدایت وکنترل 5- مرحله رشد دادکه در هر مرحله یک راه رشد دارد

تعریف مدیریت موفق و کار آمد:

کارایی: استفاده بهینه از منابع( مهمترین آن هزینه وزمان)

اثر بخشی : ساده ترین نبش یعنی تحقق هدف         

مدیری موفق است که هم اثر بخشی داشته باشد وهم کار آمد    

تعریف سطوح مدیریت:

1- عالی: مدیران. اعضاءهیت مدیره.معاونتهای مدیرعامل (به اندازه سازمان بستگی دارد ممکن است بیشتر باشد)

2- میانی: حلقه رابطمیان مدیر عالی وعملیاتی با ذتاثیرITباعث کم رنگ شدن بحث میانی کی شود.

3-عملیاتی:سرپرست خط تولید

تاثیر ITروی مدیریت عالی کمتر است تنها تصمیم گیری را راحت تر میکند    

تعریف قدرت و نفوذ:

1- سازمانی 2-شخصی                             قدرت+نفوذ=رهبری

مراحل کار آفرینی:                

1- مشاور یا پیمانکار مستقل    

2- اشتغال در واحدهای کوچک      

3-مشارکت در واحدهای خانوادگی

   4-اخذمجوز برای فروش محصولات دیگران

5-احداث یک ئاحد شخصی(کسب و کار)

انواع نظریه های سازمان ومدیریت:

1-نظریه کلاسیک ها: ارائه اصول جهانشمول

2-نظریه نئوکلاسیک ها در رابطه انسانها: توجه به عوامل و روابط انسانی

3- نظریه کمی/ مقداری: توجه به ابزارها و روش های کمی در مبا حث مدیریت

4-نظریه سستمی : توجه به دیدگاه سستمی و اقتضائی

هر کدام از نظریه ها یک سری پیش فرض ها یی دارند که هرکس بخواهد وارد یکی از آن شود باید اصول آن را بپذیرد

وظایف مدیریتی:

1-برنامه ریزی  2- سازماندهی 3- فرماندهی 4- هماهنگی 5-کنترل و هدایت

تعریف اصول چهارده گانه:

1-تقسیم کار : تقسیم منطقی کار آیی افراد را بالا می برد

2-اختیار : حق صدور دستور و اجرا وپیگیری آن از طریق تنبیه و تشویق

3-انضبا ط: اطلاعات تعهد روابط ناشی از مدیرو کارکنان

4-وحدت فرماندهی: هر کارمند بایدفقط از یک نفر دستور بگیرد

5- وحدت مدیریت: برای اجرای برنامه باید یک مدیر واحد .ج.د داشته باشد.

6- همسویی اهداف: هدف فردی

7- جبران خدمات کارمنان : حقوق و دستمزد و مزایا

8-تمرکز : هرسازمان و نهادی باید توسط هسته مرکزی کنترل شود

ویژگیهای کمال مدیریت:

1-تعصب به عمل/عملگرایی: ایده و حرف همراه تا عمل

2- ایجاد ارتباط نزدیک با مشتری                                                                                                          

3-تمایل به استقلال و کارآفرینی :افرادی از نوع

4-افرایش بهره وری با استفاده از افراد

5-برخورد شفاف و ارزشی: تمام افراد در راسیتای هدف مشترکی کار می کنند

6- تکیه کردن به وضعیت رقابتی خود

ابعاد سازمانی:

1-محتوایی: اندازه .فناوری. محیط. فرهنگ سازمان . استراژی سازمانی

2- عناصر ساختاری : رسمیت. پیچدگی و تمرکز. نسبت های پرسنلی

چرخه نو آوری:

فراوانی حیاتی :نو آوری به درجه ای از استفاده برسد که دیگر افراد ازآن نترسند

فر آیند نو آوری در محصول:

1- کسب ایده 1-کشتری 2-رقیب

2-غربال اولیه

3-تجزیه و تحلیل تجاری:تحلیل ROT . تحلیل دوره ی برگشت سرمایه. نرخ بازده حسابداری ARR.  نرخ بازده داخلی IRR

IRR: چه درصدی جای درصد تورم NPVبگذاریم که NPV صفر شود

ARR: بدون در نظر گرفتن تورم

/ 4 نظر / 383 بازدید
س س ا

کتاب خیلی خوبیه

واحد جهینی

سلام با عرض خواسته نباشید .ایا این کل خلاصه کتاب است

ا.ح.شريف

سلام مطالب سايت بسيار زيبا و جذاب تنظيم شده و از زحمات شما دوستان سپاسگزارم. اي كاش از فونت خواناتري براي اين صفحه استفاده مي كرديد. بنظرم جذابتر هم ميشد. موفق باشيد

amir

salam doctor joon,ba tashakor az matalebetoon,in che fonty baba!