خلاصه کتاب صفت های بایسته یک رهبر

صفت های بایستهیکرهبردراین کتاب:

 

-1 شخصیت:

چگونگیبرخوردرهبرانبارویدادهاوپیشآمدهایزندگینشانهبارزشخصیتآنهاست.بحران،لزوماشخصیتانسانرانمیسازد،اماشکینیستکهآنراآشکارمی سازد. استعدادخدادادیاست،اماشخصیتدستخودماست.

 

 -2 جاذبه:

جاذبهبهبیانیسادهتواناییکشیدنمردمبهسویخویشاست. جاذبههممثلبقیهویژگیهایشخصیتیپروردنیاست. برایاینکهمردمبهسویشماجذبشوندبایدبرتواناییهاونقاطقوتاشخاصانگشتبگذارید.یکیاز

/ 1 نظر / 117 بازدید
سحر

در تمام ترديدهاو شايدهايم بدان! تنها تويي که بايدي... تنها تو... حتي به خودت هم دل مبند مي رسد روزي که حتي نگاهت را نمي شناسي به جز حضور تو هيچ چيز اين جهان بيکرانه را جدي نگرفته ام حتي عشق را... سلام روزت بخير باشه مهربون...كلبه قشنگي داري ...دوست داشتي با قدمهاي سبزت كلبه كوچك آبجي سحر هم مزين كن...روز دل انگيزي داشته باشي [گل][گل][گل]