در این کتاب با 7 روش اصولی آشنا می شویم که برای انجام تمامی کارها موجب ایجاد همبستگی بین تمامی اعضا و ایجاد انگیزه بهتر میشود.این 7 عادت عوامل درونی برای ایجاد روابط بهتر و موفقیت است . با درونی کردن این عادتها می توان بهتر با عوامل خارجی ارتباط برقرار کرد.این عادتها عبارتند از:عامل بودن، ذهنا از پایان آغاز کردن،امور نخست را قرار دادن ،برنده- برنده اندیشیدن،ابتدا شنونده بودن،انرژی گروهی ایجاد کردن،اره را تیز کردن