کتاب هفت عادت مردمان مؤثر نوشته استفان کاوی نشان می دهد مؤثر بودن محصول منش ماست. می‌توانیم از طریق این هفت عادت عناصر اساسی مؤثر بودن را در دراز مدت بیاموزیم و درونی سازیم. این هفت عادت در صورت نهادینه شدن تأثیراتی نظیر اعتمادبه‌نفس افزونتر، بهبود روابط انسانی، ایجاد انگیزه در دیگران، خلاقیت و شادی و هیجان برای آموختی مهارتهای تازه خواهد بود. در این قسمت خلاصه ای تحلیلی از کتاب تقدیم می گردد