مدیریت، یکى از مهم ترین فعالیت هاى انسانى به شمار مى آید. مدیریت، فرآیند طراحى و حفظ محیطى است که در آن، افراد گروه ها براى دستیابى به اهداف گروهى به طور مؤثر فعالیت نمایند. دانشمندان، برنامه ریزى و سازماندهى و رهبرى و نظارت را از مهم ترین و اساسى ترین وظایف هر مدیر به شمار مى آورند. مدیران با انجام وظایف مذکور و همچنین برخوردارى از دانش هاى خاص هر محدوده کارى مى خواهند به اهداف گروهى دست یابند. امروزه مدیریت منابع انسانى، یکى از مهم ترین دانش هایى است که هر مدیر در هر سازمانى باید از آن برخوردار باشد. مدیریت منابع انسانى، ایجاد و پرورش و حفظ سرمایه هاى انسانى براى دستیابى به اهداف مى باشد. بدون برخوردارى از آن نمى توان با کارآیى لازم به اهداف دست یافت. این دانش براى تمام مدیران ضرورى است، اما به دلیل گستردگى وظایف مدیران اجرایى، معمولاً مدیران منابع انسانى با تأمین تخصص هاى مورد نیاز به انجام وظایف مدیریت منابع انسانى مى پردازند و مدیران اجرایى را در انجام امور مربوط به نیروى انسانى یارى مى دهند. اهداف مدیریت منابع انسانى عبارت است از: تأمین نیروى انسانى، پرورش، حفظ و نگهدارى آنها و افزایش رضایت کارکنان. مدیران منابع انسانى ضمن انجام چهار وظیفه اساسى مدیریت، وظایف اجرایى زیر را انجام مى هند: برنامه ریزى نیروى انسانى، کارمندیابى و انتخاب؛ آموزش و پرورش نیروى انسانى؛ طراحى نظام جبران خدمات و بهبود انگیزه؛ نظام ارزیابى عملکرد؛ تدوین برنامه هاى بهبود زندگى شغلى؛ ایمنى و سلامتى روانى و جسمى کارکنان؛ بهبود ارتباطات منابع انسانى؛ تحقیقات منابع انسانى.

هرکدام از فصل هاى این کتاب به توضیح یکى از وظایف مذکور مى پردازد. در گذشته نه چندان دور، دانش مدیریت منابع انسانى اهمیت زیادى نداشت، اما امروزه به دلیل نقش آن درافزایش بهره ورى و با توجه به رسالت مدیران در رشد و پیشرفت انسان ها از اهمیت بالایى برخوردار است. این وظیفه در ایران اسلامى داراى اهمیت ویژه اى است، زیرا یکى از مهم ترین رسالت ها و تعهدات مدیران، رشد و تعالى نیروى انسانى سازمان مى باشد.