در این مقاله که برگرفته از کتاب «تصمیم گیری و تحقیق در عملیات» تالیف دکتر محمدجواد اصغرپور می باشد، به بررسی تعریف مدرن مدیریت که ارتباط تنگاتنگی با تصمیم گیری دارد، پرداخته می شود. در ادامه به بررسی تئوری تصمیم از منظر سیستم می پردازیم. از چنین دیدگاهی، تحقیق عملیات مکملی است که تئوری تصمیم گیری را قابل اجرا کرده و مدیر می تواند با استفاده از آن، مشکلات تصمیم گیری را حل نماید.