مردی به استخدام یک شرکت بزرگ چندملیتی درآمد. در اولین روز کار خود، با

کافه تریا تماس گرفت و فریاد زد: «یک فنجان قهوه برای من بیاورید."

صدایی از آن طرف پاسخ داد: «شماره داخلی را اشتباه گرفته ای. می دانی

تو با کی داری حرف می زنی ؟"

کارمند تازه وارد گفت: "نه"

صدای آن طرف گفت: "من مدیر اجرایی شرکت هستم، احمق"

مرد تازه وارد با لحنی حق به جانب گفت: «و تو میدانی با کی حرف میزنی،

بیچاره."

مدیر اجرایی گفت: "نه"

کارمند تازه وارد گفت: «خوبه» و سریع گوشی را گذاشت.

منبع