عادت ١:عا مل بو دن                                 عادت ٢:ذهنا از  پایان آغاز کنید               

عادت٣:نخست، امور نخست را قرار دهید      عادت۴:برنده_ برنده بیندیشید

عادت۵:نخست بخواهید بفهمید،انگاه جویای تفاهم باشید                         

عادت۶: نیروی جمعی ایجاد کنید                  عادت٧: اره را تیز کنید


Seven Habits of Highly Effectie People

ـ تعریف عادت

ـ پیوستار بلوغ

 

عادت های مؤثر:اصول و الگوهای درونی شده رفتار

مثال: برقراری ارتباط مؤثر با دیگران (همکاران، همسر، فرزندان)؟!

 

در پیوستاربلوغ 3 جزء داریم

-اتکای متقابل (نگرش و برداشت: ما)

-استقلال (نگرش و برداشت: من)

-اتّکا (نگرش و برداشت: تو)

 

پیروزی های شخصی    

 

v     ـ عادت 1: عامل بودن

v     ـ عادت 2: ذهناً از پایان آغاز کنید

v     ـ عادت 3: نخست، امورنخست را قرار دهید.

 

v   عادت 1: عامل بودن (اصول نگرش شخصی)

 

آنچه امروز هستید، به دلیل انتخاب های دیروز

شما بوده است...

پس می توانید امروز دیگرگونه انتخاب کنید

شما، آفریننده و مسؤل اعمال خویش هستید

 

به زبان خودگوش فرادادن: 

 

زبان واکنشی                                                    زبان عامل                                                                                                                 

v   من اینطوری هستم .                 می توانم نگرش متفاوتی را اتخاذ کنم.

 

v     او خیلی غمگینم میکند.               بر احساسهایم مسلط هستم.

 

v     مجبورم این کار را بکنم.                انتخاب می کنم.

 

v     نمی توانم ! ! !                             من ترجیح میدهم.

 

v     من باید . . .

 

v     اگر میشد . . .

 

چگونه انسانی عامل باشم . . .؟؟؟

 

هرگاه می اندیشید که:

مشکل ”بیرون از خودتان“ است،

 مکث کنید.زیرا :

خود آن اندیشه،  مشکل شماست . . .

 

پیشنهاد های کاربردی

 

v    یک روز کامل، به زبان خودتان و اطرافیانتان گوش بسپارید. (واکنشی، عامل)

v    تعهداتی کوچک را ایجاد و آن ها را حفظ کنید. (آزمونی 30 روزه)

v    بخشی از راه حل باشید؛ نه بخشی از مشکل

 

v   عادت 2: ذهناً از پایان آغاز کنید (اصول رهبری شخصی)

 

به روشنی، مقصد خود را بشناسید . . .

 

پیشنهاد های کاربردی

 

v    ایجاد فرصت روزانه جهت نوشتن شعار رسالت شخصی خود

v    جمع آوری یادداشت ها، نقل قول ها و آرمان ها

 

v   عادت 3: نخست، امورنخست را قرار دهید. (اصول مدیریت شخصی)

 

پر اهمیت ترین کارها،هرگز نباید قربانی

کم اهمیت ترین کارها بشود.

 

پیشنهادهای کاربردی

 

v    رسم ماتریس مدیریت زمان خود

v    برنامه ریزی، سازماندهی و ارزیابی اوقات هفته آینده خود

v    به دیگران، راحت ”نه“ بگویید

v    بعضی کارها را تفویض نمایید.

 

پیروزی های عمومی

v     -عادت 4: برنده ـ برنده بیاندیشید

v     ـ عادت 5:  نخست بخواهید بفهمید، آنگاه جویای تفاهم باشید

v     ـ عادت 6: نیروی جمعی ایجاد کنید

 

پیشنهاد های کاربردی

 

v    تهیه فهرست موانع دستیابی به اصل برنده ـ برنده

vببینیدآیا می توانید برخی  از این موانع را رفع کنید؟؟

 

v   عادت 5: نخست بخواهید بفهمید، آنگاه جویای تفاهم باشید.

(اصول ارتباطات ناشی از همدلی)

 

قلب قوانینی دارد که عقل از درک آن ها عاجز است.

 

پیشنهادهای کاربردی

 

v    تمرین خوب گوش کردن

v    تشخیص؛ قبل از تجویز

 

v   عادت 6: نیروی جمعی ایجاد کنید. (اصول همکاری خلاق)

 

برآیند نیروی جمعی از جمع تک تک نیروها بیشتر است .

بها دادن به تفاوتها ( تفاوتهای ذهنی ، احساسی و روانی ) جوهره کار تیمی است .

 

پیشنهادهای کاربردی

 

v    تهیه فهرست نام افرادی که کم و بیش موجب آزار شما می شوند.

v    آیا می توانید از تفاوت های فکری میانتان، به عنوان سکوی پرشی بهره جویید؟؟

 

v   عادت 7: ارّه را تیز کنید. (اصول بازسازی چهار بعد اساسی زندگی)

 

گاه دست از کار بکشید و در گفتار و رفتارمان درنگ و تامل کنیم.

بازسازی یک اصل است.

 جریانی که ما را برای حرکت در مارپیچ متعالی رشد و دگرگونی توانمند می سازد،پیشرفتی  مداوم و همیشگی

 عادت 8:تعهد(افزودن یک عادت )