این کتاب در خصوص مبانی ونظریه های مختلف مدیریت و ویژگی های مدیران موفق می باشد . که به صورت خلاصه آمده است.


تعریف مدیریت:                                                                                                                                    1-کار از طریق دیگران . یاد گران . 2-بکار گیری موثر و بهینه منابع جهت تحقق  اهداف سازمانی: 1-زمان 2-انرژی 3- پول/هزینه 4-تکنولوژی / خط تولید 5- منابع انسانی        

تعریف خود مدیریتی :                                                                                                                      مدیریت کارهای شخصی 1- شخصی 2- سازمانی     

تعریف سازمان:                                                                                                                                حداقل دو یا چند نفر به منظور تحقق اهداف مشترک دور هم جمع می شوند:   

1-رسمی: روابط تعریف شده است. 2- غیر رسمی: افرادی کهبا هم کار می کنند و روابطشان نشده 

تعریف وظایف مدیر :                                                                                                                             1- برنامه ریزی 2- سازماندهی :نحوه چینش منابع که داریم.  3- فرماندهی / رهبری: توانایی نفوذ در دیگران جهت تحقق اهداف سازمانی. 4- هدایت وکنترل 5- مرحله رشد دادکه در هر مرحله یک راه رشد دارد

تعریف مدیریت موفق و کار آمد:

کارایی: استفاده بهینه از منابع( مهمترین آن هزینه وزمان)

اثر بخشی : ساده ترین نبش یعنی تحقق هدف         

مدیری موفق است که هم اثر بخشی داشته باشد وهم کار آمد    

تعریف سطوح مدیریت:

1- عالی: مدیران. اعضاءهیت مدیره.معاونتهای مدیرعامل (به اندازه سازمان بستگی دارد ممکن است بیشتر باشد)

2- میانی: حلقه رابطمیان مدیر عالی وعملیاتی با ذتاثیرITباعث کم رنگ شدن بحث میانی کی شود.

3-عملیاتی:سرپرست خط تولید

تاثیر ITروی مدیریت عالی کمتر است تنها تصمیم گیری را راحت تر میکند    

تعریف قدرت و نفوذ:

1- سازمانی 2-شخصی                             قدرت+نفوذ=رهبری

مراحل کار آفرینی:                

1- مشاور یا پیمانکار مستقل    

2- اشتغال در واحدهای کوچک      

3-مشارکت در واحدهای خانوادگی

   4-اخذمجوز برای فروش محصولات دیگران

5-احداث یک ئاحد شخصی(کسب و کار)

انواع نظریه های سازمان ومدیریت:

1-نظریه کلاسیک ها: ارائه اصول جهانشمول

2-نظریه نئوکلاسیک ها در رابطه انسانها: توجه به عوامل و روابط انسانی

3- نظریه کمی/ مقداری: توجه به ابزارها و روش های کمی در مبا حث مدیریت

4-نظریه سستمی : توجه به دیدگاه سستمی و اقتضائی

هر کدام از نظریه ها یک سری پیش فرض ها یی دارند که هرکس بخواهد وارد یکی از آن شود باید اصول آن را بپذیرد

وظایف مدیریتی:

1-برنامه ریزی  2- سازماندهی 3- فرماندهی 4- هماهنگی 5-کنترل و هدایت

تعریف اصول چهارده گانه:

1-تقسیم کار : تقسیم منطقی کار آیی افراد را بالا می برد

2-اختیار : حق صدور دستور و اجرا وپیگیری آن از طریق تنبیه و تشویق

3-انضبا ط: اطلاعات تعهد روابط ناشی از مدیرو کارکنان

4-وحدت فرماندهی: هر کارمند بایدفقط از یک نفر دستور بگیرد

5- وحدت مدیریت: برای اجرای برنامه باید یک مدیر واحد .ج.د داشته باشد.

6- همسویی اهداف: هدف فردی

7- جبران خدمات کارمنان : حقوق و دستمزد و مزایا

8-تمرکز : هرسازمان و نهادی باید توسط هسته مرکزی کنترل شود

ویژگیهای کمال مدیریت:

1-تعصب به عمل/عملگرایی: ایده و حرف همراه تا عمل

2- ایجاد ارتباط نزدیک با مشتری                                                                                                          

3-تمایل به استقلال و کارآفرینی :افرادی از نوع

4-افرایش بهره وری با استفاده از افراد

5-برخورد شفاف و ارزشی: تمام افراد در راسیتای هدف مشترکی کار می کنند

6- تکیه کردن به وضعیت رقابتی خود

ابعاد سازمانی:

1-محتوایی: اندازه .فناوری. محیط. فرهنگ سازمان . استراژی سازمانی

2- عناصر ساختاری : رسمیت. پیچدگی و تمرکز. نسبت های پرسنلی

چرخه نو آوری:

فراوانی حیاتی :نو آوری به درجه ای از استفاده برسد که دیگر افراد ازآن نترسند

فر آیند نو آوری در محصول:

1- کسب ایده 1-کشتری 2-رقیب

2-غربال اولیه

3-تجزیه و تحلیل تجاری:تحلیل ROT . تحلیل دوره ی برگشت سرمایه. نرخ بازده حسابداری ARR.  نرخ بازده داخلی IRR

IRR: چه درصدی جای درصد تورم NPVبگذاریم که NPV صفر شود

ARR: بدون در نظر گرفتن تورم