-عامل باشید 2-ذهنا از پایان آغاز کنید 3-نخست امور نخست را قرار دهید 4-برنده / برنده بیاندیشید 5- نخست بخواهید بفهمید،آنگاه جویای تفاهم باشید 6-نیروی جمعی ایجاد کنید 7-اره را تیز کنید.


کتاب 7عادت مردمان موثر نوشته استفان کاوی-ترجمه محمد رضا آل یاسین- انتشارات هامون از 4 بخش تشکیل شده است با عناوین زیر:

1_برداشتها و اصولها

2_پیروزی شخصی

3_پیروزی  عمومی

4_بازسازی

این کتاب یک کتاب مدیریتی_روانشناسی است وتاثیر شگرفی در پیشرفت شخصی و بهبود روابط انسانی و خودشناسی دارد.............