سازمان مایکروسافت......................مدیر خلاق:بیل گیتس.....فکر خلاق:

ساخت اولین سیستم عاملهای  کامپیوتری..............نرم افزارهای کاربردی مثل office..........در حال طراحی بازیهای کامپیئتری جدید..............