شرکت های بسیاری بوده اند که در طول تاریخ تا مرحله سقوط و فروپاشی پیش رفته اند. برخی از آنها با کوشش تیم های مدیریتی نوین به طرز معجز ه آسایی از نابودی نجات یافته اند .   IBM  یکی از همین شرکت هاست.